Skip to content

På väg mot den femte provinsen

Posted in Mats & Richard

Meningsfullt förändringsarbete kräver ett mer djupgående och mer grundläggande tillvägagångssätt än vad som normalt ges i olika kompetensutvecklingsprogram och/eller föreläsningar.

När vi planerar kompetensutveckling har vi ofta en övertro på individens förmåga och möjlighet att omsätta teori till verkligt beteende. Detta kan resultera i att kompetensutveckling utvecklar förmågan att prata om undervisning snarare än förmågan att faktiskt undervisa.

För att förändra sitt inarbetade sätt att undervisa krävs en metod som ger en fast punkt där deltagarna kan undersöka och samspela kring dagliga förekomster utifrån beforskade kunskaper och beprövade erfarenheter.

Med detta i beaktande kan vi känna oss stolta över den kompetensutveckling som sker inom olika delar av vår verksamhet, t.ex. Förskola på vetenskaplig grund, fritidshem på vetenskaplig grund och matematiklyftet för att nämna några.

Förskola på vetenskaplig grund är i full gång nu tar vi steget in i ett arbete som vi kallar Skola på vetenskaplig grund.

En skola på vetenskaplig grund handlar om att gå från en satsning till ett system för kontinuerligt lärande

Vår idé är att skapa en systematisk kompetensutveckling som ger alla medarbetare en mötesplats där samtal och dialog om hur vi på bästa sätt möter våra barn och elever kan föras. Här ska erfarenheter, kunskaper, uppfattningar, åsikter och frågeställningar mötas och ses utifrån nya och annorlunda synvinklar, bearbetas skapa nya handlingar. Kort sagt i ”den femte provinsen” skapas nytt kunnande och ny kunskap; ny kompetens för mötet med våra elever och varandra. En kompetens som ger fler elever möjlighet att nå ytterligare framgång.

Legenden om den femte provinsen har varit en del av det som inspirerat oss till upplägget av ”En skola på vetenskaplig grund”.

I det förkristna Irland rådde krig och osämja. Landets fyra provinser låg ständigt i fejd

med varandra, hövdingarna föll varandra i ryggen och Irlands söner dog i lönlösa strider.

Med tiden blev irländarna allt fattigare och de fyra hövdingarna förlorade sina folks

lojalitet och sina förr så rika tillgångar. De förstod att något måste göras.

Därför begav sig de fyra hövdingarna med sina följen till Hill of Kings, en plats belägen

i provinsernas mitt. Där tog de av sig sina rustningar, lade ifrån sig sina vapen och upp-                              

rättade Den femte provinsen. I denna femte provins rådde tingsfrid och avtal var heliga.

Här framförde man sina krav, prövade sina förslag, lyssnade på varandra och gjorde

överenskommelser för hela Irlands framtid. I ” Den femte provinsen” möttes man för

att vara tillsammans under andra förhållanden än vad man normalt möttes under. Där

gällde helt andra regler för samvaron. Varje hövding skulle lägga sina vapen utanför och

ta av sig sin klans kännetecken, eftersom hövdingen i den femte provinsen var lösgjord

från de lojalitetsband, som normalt band honom samman med klanen.

När besöket i ” Den femte provinsen” var över gick man ut, tog sina vapen och drog vidare.

Alla hade blivit lite klokare och man blev aldrig helt densamme efter ett sådant möte.

 

I det fortsatta arbetet med att skapa en ”fristad” för kontinuerlig kompetensarbete arbetar vi utifrån devisen att

”vi agerar oss in i ett nytt tänkande istället för att tänka oss in i ett nytt agerande!”

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *