Skip to content

Om man inte har något emot det... Posts

På väg mot den femte provinsen

Posted in Mats & Richard

Meningsfullt förändringsarbete kräver ett mer djupgående och mer grundläggande tillvägagångssätt än vad som normalt ges i olika kompetensutvecklingsprogram och/eller föreläsningar.

När vi planerar kompetensutveckling har vi ofta en övertro på individens förmåga och möjlighet att omsätta teori till verkligt beteende. Detta kan resultera i att kompetensutveckling utvecklar förmågan att prata om undervisning snarare än förmågan att faktiskt undervisa.

För att förändra sitt inarbetade sätt att undervisa krävs en metod som ger en fast punkt där deltagarna kan undersöka och samspela kring dagliga förekomster utifrån beforskade kunskaper och beprövade erfarenheter.

Med detta i beaktande kan vi känna oss stolta över den kompetensutveckling som sker inom olika delar av vår verksamhet, t.ex. Förskola på vetenskaplig grund, fritidshem på vetenskaplig grund och matematiklyftet för att nämna några.

Förskola på vetenskaplig grund är i full gång nu tar vi steget in i ett arbete som vi kallar Skola på vetenskaplig grund.

En skola på vetenskaplig grund handlar om att gå från en satsning till ett system för kontinuerligt lärande

Vår idé är att skapa en systematisk kompetensutveckling som ger alla medarbetare en mötesplats där samtal och dialog om hur vi på bästa sätt möter våra barn och elever kan föras. Här ska erfarenheter, kunskaper, uppfattningar, åsikter och frågeställningar mötas och ses utifrån nya och annorlunda synvinklar, bearbetas skapa nya handlingar. Kort sagt i ”den femte provinsen” skapas nytt kunnande och ny kunskap; ny kompetens för mötet med våra elever och varandra. En kompetens som ger fler elever möjlighet att nå ytterligare framgång.

Legenden om den femte provinsen har varit en del av det som inspirerat oss till upplägget av ”En skola på vetenskaplig grund”.

I det förkristna Irland rådde krig och osämja. Landets fyra provinser låg ständigt i fejd

med varandra, hövdingarna föll varandra i ryggen och Irlands söner dog i lönlösa strider.

Med tiden blev irländarna allt fattigare och de fyra hövdingarna förlorade sina folks

lojalitet och sina förr så rika tillgångar. De förstod att något måste göras.

Därför begav sig de fyra hövdingarna med sina följen till Hill of Kings, en plats belägen

i provinsernas mitt. Där tog de av sig sina rustningar, lade ifrån sig sina vapen och upp-                              

rättade Den femte provinsen. I denna femte provins rådde tingsfrid och avtal var heliga.

Här framförde man sina krav, prövade sina förslag, lyssnade på varandra och gjorde

överenskommelser för hela Irlands framtid. I ” Den femte provinsen” möttes man för

att vara tillsammans under andra förhållanden än vad man normalt möttes under. Där

gällde helt andra regler för samvaron. Varje hövding skulle lägga sina vapen utanför och

ta av sig sin klans kännetecken, eftersom hövdingen i den femte provinsen var lösgjord

från de lojalitetsband, som normalt band honom samman med klanen.

När besöket i ” Den femte provinsen” var över gick man ut, tog sina vapen och drog vidare.

Alla hade blivit lite klokare och man blev aldrig helt densamme efter ett sådant möte.

 

I det fortsatta arbetet med att skapa en ”fristad” för kontinuerlig kompetensarbete arbetar vi utifrån devisen att

”vi agerar oss in i ett nytt tänkande istället för att tänka oss in i ett nytt agerande!”

Vi har ändrat kurs!

Posted in Mats & Richard

direction-1014056_1920

Vi har ändrat kurs!

I tisdags hade vi förmånen att lyssna på Leif Strandberg som föreläste kring kunskapssynen enligt Vygotskij. Denna satsning utgör en liten del av kommunens kompetensutveckling för vår förskolepersonal. Vi vågar sticka ut hakan och säga att denna satsning är unik och otroligt värdefull för Sjöbo kommun. Leif kommer tillbaka i september och detta tillsammans med andra erkänt duktiga föreläsare, våra forskarcirklar och vår skickliga personal, borgar för att våra barn får den bästa möjliga starten på sitt livslånga lärande!

Det är ert arbete som gjort att det lyckades, under vintern (oktober till mars) har 69 elever fler i ålder 7 till 16 år bedömts nu nå kunskapsmålen. Detta är utifrån de prognoser som görs två gånger per läsår och är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Än en gång har ni visat att ett fungerande  lärande ger förutsättningar för både  hälsa  och kunnande hos våra elever.

Förvaltningen kommer under april fastställa lokaler för läsåret 2016/2017, med hänsyn tagen till familjenämndens beslut om tillfällig förändring av upptagningsområdena för Lövestads nuvarande åk6  och Sandbäcks skolans nuvarande åk3 elever. Alla beslut som på detta sätt påverkar våra elevers skolgång föregås av ett omfattande utredningsarbete, där alla möjligheter till lösningar beaktas. Alla förslag till lösningar innebär förändringar där helhetslösningen prioriteras.

Vi närmar oss nu sommaren, viktiga veckor kvarstår, fortsätt arbetet med de metoder som gett denna positiva effekt, så att den positiva trenden kan bestå. Håll i och Håll kurs!

Mats och Richard

Saknar ni blogginläggets film klicka på bilden ovan!

Vår bästa tid är nu

Posted in Mats & Richard

Nu ser vi att vårterminen är igång, en tid som för många präglas av nationella prov och betygstankar, både hos elever och vuxna. Hur får vi detta att bli vår bästa tid? Våra tankar är att svaret på den frågan börjar med hur vi ser på skolan, lärande och den värld vi lever i. Det lärande vi arbetar med behöver innehålla både kunskaper och färdigheter och kanske viktigast av allt en lust att lära och en vilja att lära mer. Vi har nu påbörjat en ny  besöksrunda ute i verksamheterna och glädjande möter vi pedagoger som brinner för våra barn och elever och som själva törstar efter ännu mer kunskaper om hur barn och elever lär sig och hur vi skapar en lust lära mer.

Bra förutsättningar för lärande kan vara många saker. Just nu ingår ett antal olika kulturaktiviteter i Lågstadiesatsningen som skapar positiva upplevelser av att lära sig, både kulturyttringen i sig men också att det är roligt att lära sig, att kunna och att vilja lära mer.

Här hittar du en länk till 22 minuter med någon som tänkt till runt detta. Glädjande och tankeväckande med Micke Gunnarsson, klart värt att prioritera en stund som denna eller senare.

Har kunskaper ett egenvärde, något som är roligt att ha och skaffa mer av eller vad tycker du?.

Richard och Mats

 

Nytt år, nya möjligheter!

Posted in Mats & Richard

Lågstadiesatsningen är igång på fyra ben!

Pedagogiska resurspersoner, läs- och skrivutvecklare, ASL-pedagog och kulturpedagoger. Alla skolor som har årskurs 1-3 har nu förstärkningar och tillgång till kompetens som kommer att ge alla elever en extra ”skjuts” i sin läs- och skrivutveckling. Tanken är att alla barn ska knäcka läskoden vilket är en av förutsättningarna för lärande i alla ämnen. Satsningen skapar också förutsättningar för två pedagoger i klassrummet. Varje barn kan bli sett och bemött där den befinner sig vilket också främjar studieron.

Hösten 2015 avslutades med ett litet firande av förbättrade resultat och nu blir  Lågstadiesatsningen en del av vårt ”nästa steg” mot full måluppfyllelse – vi tror att det är möjligt!!!

Lågstadiesatsningen är exempel på positiv förstärkning i verksamheterna, parallellt med detta vill vi också skapa optimala förutsättningar för våra elever även gällande deras arbetsmiljö.

Med anledning av detta har förvaltningen påbörjat att utreda elevutvecklingen för våra skolor. Materialet finns i bifogad fil. En slutsats kan dock göras redan nu: Något behöver vi göra! Vi kommer att överväga alla möjliga lösningar och verkligen ha barnens bästa i fokus.

Elevutveckling 2016-2025

Förändring kan upplevas som hotfullt och oroande, men förändring ger också möjligheter till att skapa andra och förhoppningsvis positiva förutsättningar för våra barn!

 

Ett exempel på hur olika kompetanser kan bidra till att skapa en kreativ lärmiljö:

/Mats och Richard

 

 

 

 

 

Fira och Fira

Posted in Mats & Richard

Terminen och året lider mot sitt slut och det är dax att summera och blicka framåt!

2015 har varit ett år som krävt mycket av oss alla!

Vi skulle idag vilja Fira, alla våra pedagoger som genom sitt slit och engagemang gjort avgörande insatser för våra barn (varenda ett!). Att arbeta som pedagog är att ha inflytande över barns utveckling och liv!

Kraft-arbetet i våra skolor har resulterat i att ett flertal klasser uppgett att det inte alls förekommer någon mobbing, Fira Storkskolan och Sandbäcksskolan!!!

Terminens betygsresultat gällande åk9 ger en växande framtidstro och något att fira, 72% av eleverna har ett fullständigt betyg, BRA! Nu tar vi nästa steg in i 2016, ”om man inte har något emot det”!!!

 

Fira nu en riktigt God Jul och ett Gott Nyår!!!

Mats & Richard

Elevhälsoprocessen

Posted in Mats & Richard

Hej Läsare

Idag kommer vårt inlägg att till största delen bestå av att vi via film presenterar vår samlade elevhälsoprocess. Vi tror att en av nycklarna till att alla barn skall nå målen finns i detta arbete.

Vi har redan påbörjat att justera denna process genom att samla Sjöbo kommuns samtliga lokala elevhälsoteam och den centrala elevhälsan  till ett ”träningsläger”, vi har dessutom infört PMO som dokumentationssystem för elevhälsan.
En snabb inblick i processen

 

En lite längre variant

Vill ni navigera själva i vår Prezi

Tack för alla era kommentarer, det ger oss möjlighet att reflektera och lära oss än mer. Vi ser också i statistiken att ni är många som är inne och läser, det ger inspiration!

/Richard och Mats

Mod att misslyckas för att lyckas

Posted in Mats & Richard

I dagens skola kan det ibland kännas som att vi aldrig får göra fel eller misslyckas och det är inte så konstigt när vi lever i en värld som till vilket pris som helst måste finna en skyldig. Detta får inte genomsyra vårt aggerande i mötet med våra barn. En ambition att åstadkomma något förlåter i de allra flesta fall om något blir tokigt och visar på en ödmjuket inför den egna effektiviteten. Att utvärdera sin gärning och sitt handlande kräver mod, att förmedla sina framgångar och misslyckande kräver både mod och ärlighet. Om kommunikationen med barnet och vårdnadshavaren bygger på öppenhet och ärlighet så leder inte heller misstag till en försämrad relation. Däremot förväntar vi oss av alla i vår verksamhet att vi lär av våra misstag.

”Att försvara ett fel är att fela igen.”

 

En tanke om mötet med barn som ännu inte utvecklat hela sin förmåga. Den högsta nivån av kunskap är när du kan få någon som ännu inte förstått att lära sig. Som pedagog anar du säkert att i din undervisningsgrupp finns elever som redan förstått. Låt dessa elever visa det genom att hjälpa sina kamrater. Då får du säkert bekräftat att eleven nått en hög kunskapsnivå utan ett provtillfälle.

 

Under den senaste tiden har det skett tråkiga och ledsamma saker internationellt, nationellt och säkert också lokalt. När något sådant inträffar höjs det ofta röster som speglar ett mörkt och intolerant förhållningssätt. Intolerans är aldrig lösningen, det gäller att se förbi och fånga ljuset som trots allt finns där. En som ser ett ljus beskriver det i denna länk.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/antoines-meddelande-till-terroristerna-som-dodade-hans-fru/

Mats & Richard

En kedja är inte starkare än den svagaste länken

Posted in Mats & Richard

Alla barn ska ha det stöd de har rätt till för att nå skolans mål!

Ingen pedagog kan ensam klara av alla barns förutsättningar, vilken yrkeskategori klarar det? Läraryrket har länge setts som ett ensamarbete, men så är inte verkligheten längre. Vi vet att alla lärare gör sitt yttersta för att individ/elevanpassa sin undervisning! Men ibland når vi trots detta inte fram till alla barn. Då kan lösningen finnas hos kollegorna i ämneslaget eller arbetslaget, men i vissa fall behövs annan kompetens. Andra yrkeskategorier som kan ge barn stöd finns inom verksamheten samlad i den lokala- och den centrala elevhälsan. Arbetet med att tydliggöra och stärka den här kedjan är vårt prioriterade mål för resterande del av läsåret. Även våra kompetensutvecklande insatser strävar efter att göra detta arbete mer kvalitativt. Ett exempel är på detta är förutom ”barn gör rätt om dom kan” att vi samlar den lokala och centrala elevhälsan till ett ”träningsläger” onsdag nästa vecka.

Saker att fira den här gången:

  • Grundsärskolan satte Sjöbo på IKT-kartan under SETTSyd i Malmö 27-28 oktober, detta var något man visade Kolla dessa filmer med några exempel på hur Grundsärskolan tillsammans med IKT:et utvecklar elevernas förmågor.
  • Vår ansökan om statsbidrag inom Lågstadiesatsningen gav 6 088 550 kr!!!!!!! Pengarna ska stödja elevernas utveckling i årskurs 1-3, tex genom att förstärka läs- och skrivinlärningen.

Detta är bloggens film

 

Richard & Mats

Barn gör rätt om de kan

Posted in Mats & Richard

Att tro det bästa om sig själv, sina kollegor och sina elever (tillsammans med en ödmjukhet inför vad vi åstadkommer) är som ni vet grunden för att skapa en skolmiljö med de bästa förutsättningarna.

Vi har tidigare i mötet med er pedagoger och i vår blogg lyft fram vikten av individuellt och kollegialt firande. Vi vill såklart lyfta fram vikten av att barn får känna att de lyckas och att de ges möjlighet till att fira sin framgång. Fråga gärna barnet – “när du lärt dig detta, hur vill du att vi ska fira det?”

De allra flesta av oss har under den sista tiden varit och lyssnat på Karl Witting som verkligen ger oss verktyg för att ge alla barn möjlighet att få känna att de utvecklas och når nya framgångar. Budskapet med Plan B, går att applicera på alla barn, men framför allt på de barn som känner att de annars inte klarar av att möta upp förväntningarna. (Men det går också att applicera hur vi möter och bemöter varandra i vardagen.)

Om ett barn har eftersläpande förmåga att hantera situationer av ett visst slag skall vi vara medvetna om att betendet är djupt rotat i individen och kanske aldrig helt kan förändrats, men genom att skapa möjlighet för barnet att träna sin förmåga kan ytterligheterna av beteendet anpassas så att det själv och omgivningen kan få en bättre upplevelse.

Att för sig själv som vuxen fundera kring vilka eftersläpande förmågor man kan möta i en förutbestämd situation ger alltså mer optimerad lärmiljö. Vi rekommenderar att ni använder http://tradet.org/filer/ALSUP_sid1_0127.pdf

En annan viktig minnesregel är att undvika vissa ord, t.ex. måste, ska, inte, nej och fraser som t.ex. vad vill du? dessa leder oftast till att kravet ökar än mer för barnet och dess eftersläpande förmåga leder till att risken för ett negativt beteende ökar än mer.

Framgångsfaktorn utgår från att du kan ta in barnets känsla och sätta ord på den, att du kan definiera det problem ni står inför och sedan bjuda in till att hitta en lösning.

Vid svar “jag vet inte” så bemöt detta med “vad glad jag blir att du försöker!”.

NU UPPMANAR VI ER ALLA TILL ATT GÅ UT OCH FÖRSÖKA! FIRA DÄREFTER ER FRAMGÅNG, för vi är säkra på att ni kommer att nå framgång och bättre relationer!

Ibland är ni de mest betydelsefulla personerna barnen möter, ni har alla en avgörande roll oavsett vad ni arbetar med!

/Mats och Richard

Vi är på väg!

Posted in Mats & Richard

Så var tiden kommen för blogginlägg nr2!

Först ett stort tack för er respons på vårt första inlägg, det uppskattas!

 

Mycket som sker i Sjöbos för-, grund- och grundsärskola är fantastiskt bra, det finns en intention och tro på att allt är möjligt. Vi ser många fantastiska exempel på detta t.ex. i de bloggar som bedrivs ute i verksamheterna.

Vi skulle såklart vilja visa uppskattning till var och en av er, men det är tyvärr inte möjligt. Ni får hålla tillgodo med de komentarer som vi ger på era inlägg.

 Att fira framgång tycker vi är viktigt och det har vi lyft när vi varit ute på besök i verksamheterna. Det finns säkert massor att fira som vi inte ens har en aning om, men så är det i en stor förvaltning, men vi hoppas att ni firar er själva och varandra! Kom ihåg även de små sakerna, du har säkert under veckan känt att det funnits möten med elever/kollegor/vårdnadshavare som betytt något extra, där mötet lett till att ni kommit varandra närmare. Ett viktigt ögonblick! En lyckad lektion! Ett samtal! Ögon som glittrar!

En sak som vi skulle vilja lyfta den här gången kan ni läsa i följande artikel från Ystads Allehanda: Eleverna fick räkna på riktigt.

Vi vet att det finns en diskussion kring varför vi inte har PRAO i Sjöbo kommuns skolor. Vi är båda förespråkare för att PRAO har positiv inverkan på våra barns skolgång och framtida yrkesval. Skolan problem ligger i arbetsmiljöansvaret. Vi skall säkerställa arbetsmiljön för eleven med hänsyn till mognad och ålder, vi skall säkerställa att handledaren på företaget har rätt kompetens och kunskaper kring arbetsmiljö och slutligen skall vi säkerställa att riskanalyser utifrån arbetsplatsens beskaffenheter upprättas. Det här klarar inte skolan av.

Sjöbo kommun kommer att träffa Svenskt Näringsliv och Arbetsmiljöverket den 20/10 för att utbyta erfarenheter och därefter så kommer vi på nytt att ta upp frågan om PRAO för eleverna i Sjöbo kommun.

Parallellt med detta så sker flera initiativ för att ge eleverna insikt i det kommande arbetslivet, ett exempel är arbetsmarknadskunskap, vilket genomförs på Färsingaskolan. Vi kan också bli bättre på att utnyttja Transit, att bjuda in företag/yrkeskategorier till undervisningen.

 

Avslutningsvis vill vi bara återkoppla till vårt första inlägg:

Din tro formar dina tankar

Dina tankar formar dina ord

Dina ord formar dina handlingar

Dina handlingar formar dina vanor

Dina vanor formar dina värden

Dina värden formar din framtid

                /Mahatma Gandhi

 

Sköt om er! /Mats och Richard